Be In Agreement Znaczenie

But what if you choose someone and you can`t make a deal with them? But on January 11, when more than half of the regular season seemed to have been lost, a contract agreement was reached. Is there a contract for accommodation, personal care, health care and assistance? He was the first Tampa draft pick to sign a contract with the club. In early fall, both the City and the Union expressed optimism about a contract agreement. If the repair has been tolerated as part of a service contract, see point 2.7. These stations – all 156 of them – have contracts to purchase programming from the national network. Given that hotel management and unions have so far differed on several issues, the two parties should not quickly reach a contract agreement. But they have done nothing for more than three months to get a new agreement. An agreement was reached in early 2008 for a second season. According to some, he did not keep his part of the agreement. The sector now needs contractual agreements with European companies and attracting foreign investment. The Giants do not confirm any contracts until the contracts have been signed.

However, the Capitals were unable to secure a contract agreement with him, so he was reinstated in 2003. “We wanted to give everyone more time to come to an agreement.” With this week`s employment contract, the city employed about two-thirds of its workforce under contract contracts. Members of the House of Representatives said they felt an agreement was close. We had a more or less immediate agreement. October 2009, after missing the first four games of the regular season. Q. As there was no new contract, the old one was renewed? Schools have not been able to agree to play again. In the end, the baseball players and the owners went smart and got a no-strike contract.

The Times entered into contracts with the 12 unions until the end of the century. Strajk trwaa przez dwa tygodnie i spowodowaé niepewné umow. Byé pierwszym projektem wybieraa przez Tampa dotrzeé do umowy z klubem. W koécu doszeddo do umowy 7 pasedziernika, 2009, opuszczenie pierwszych czterech meczéw staéej pory roku. Frank Thomas rewnieé powiedzia, aée ma nadziejé dojé do umowy przed weekendem. Wczesny w upadku, zaréwno miasto jak i zwiézek zawodowy wyraziéy optymizm o dochodzeniu do umowy. Ale co zdarza sié jeéli wybierasz jednego i nie méc docieraé do umowy z nim? “Te stacje – wszystko 156 z nich – miea umowy kupié programowanie od krajowej sieci. Daily News ostatnio dotara do umowy z kluczowym zwizkiem zawodowym. Przypuszczam, ée masz typow é umowé dla takiego wykorzystania ambasady? “Zgoda nowego kontraktu zostaa osi`gniéta, i robotnicy wrécili do swoich prac Feb. Uwaga: s`wka z tej listy sewek s`dite`pne jedynie w tej przegl`darce. Po przeniesieniu ich do Trenera s`ownictwa b`d`dsost-pne wszédzie. Ale do umowy doszli na Jan.

Darmowy S`ownik internetowy PONS dost-pny jest rewnie` na iOS oraz Androida! W jaki sposéb przeniea t`umaczenia do Trenera s`ownictwa? “Gdybym zrobié to, nie by`oby umowy” powiedzia. Umowa jest dost-pna obejmowaé miejsca, opieka osobista, ochrona zdrowia, i obs`uga techniczna? Przemys é teraz polega na umowy z europejskimi firmami i przynoszenie inwestycji zagranicznej.